Women's right to vote in the Norwegian Mission Society, 1904

At the general assembly in Bergen in 1904 the NMS passed a motion to give women the right to vote.

The Mission Archives commemorates this event in connection with the celebration of women's right to vote in public elections in Norway in 1913.

Photos and other archival documents will be published here during the year 2013.

Women missionaries at the NMS conference in Madagascar, 1888. Photo: Johan Jørgen Broch Smith. Source: Mission Archives. Scanned from glass negative.


Women missionaries at the NMS conference in Madagascar, 1888. Photo: Johan Jørgen Broch Smith. Source: Mission Archives. Scanned from paper original.

For information about the photographer of the above images, see Johan Jørgen Broch Smith.

Bolette Gjør (1835-1909). Photo: D. G. Nyblin. Source: Mission Archives.[ Click for larger version ]

Bolette Margrethe Gjør (1835-1909) became the first editor of Missionslæsning for kvindeforeninger in 1884. For more information about Gjør, see article in Wikipedia.

On the first page of the first issue of this magazine for women is found a prayer by "Bispinde Gislesen". For more information about Gislesen, see article in Wikipedia.

Missionslæsning for kvindeforeninger, vol. 1, no. 1, January 1884. Source: Mission Archives.[ Click for larger version ]

Here is a transcript of the prayer:

Bøn.

Herre Jesus, du ved, hvorfor vi ere forsamlede her; ikke til Lyst eller jordisk Vinding, men for at opbygge os ved dit hellige Ord, glæde os i dit hellige Samfund og ved din Naade ogsaa bidrage vor Skjærv til Hedningernes Frelse. Du har sagt: beder, saa skal Eder gives. Hør os da, Herre, naar vi i denne Stund paakalder dig. Lad din Aand lære oss at bede, og lad vor Bøn komme for dit Ansigt.

Velsign og bevar dine Sendebud trindt om blant Hedningerne! Velsign ogsaa dem, som fra vort Land ere udgagne med Frelsens Budskab. Hold din Haand over dem, og lad din Aand bo deres Hjerter, at de maa vinde mange Sjæle for dit evige Rige. Bøi, o Herre, Hedningesjælene til Længsel efter Frelse, at Lyset fra det Høie maa opgaa over dem. Og os herhjemme, over hvem det allerede er opgaaet, vække du til stedse hjerteligere Bøn, til stedse flittigere Arbeide for de Arme, der endnu sidde i Mørke og Dødens Skygger og kjende ikke Dig, som for dem led Korsets Død. O du, som har lovet, at hvor to eller tre ere forsamlede i dit Navn, der vil du være midt iblandt dem, vær hos os og hos alle dem, som nu i denne samme Time paa andre Steder i dit hellige Navn have forsamlet sig til Bøn og Arbeide for dit Riges Udbredelse. Og skulde der blandt dem eller os være nogen Sjæl, som endnu ikke er bleven i Aand og Sandhed din rette Eiendom, endnu ikke har smagt Glæden i dit Samfund og derfor heller ikke kan kjende Glæden af at drage andre med deri, - o Herre, forbarm dig da over denne Sjæl, kald ogsaa den til dig, drag ogsaa den bort fra Alt, hvad der vil hindre den. Ja, drag oss alle bort mere og mere fra Verden og dens Væsen, paadet vi alle forenede i en Tro og en Kjærlighed maa kunne hænge fast ved dig. Og vær saa du det usynlige himmelske Baand, der binder vaare Sjæle til hinanden, om end Hundreder av Mile adskille os. Vær det ene hellige Midtpunkt, hvor alle vore Bønner mødes, alle vore Længsler blive til et, og lad, o milde, barmhjertige Frelser, ikke nogen, en ikke en eneste, findes blandt os, fjærn eller nær, som skulde sidde overladt til sig selv, unddraget Aandens Samfund borte fra dig og din Naade; men vær os alle nær i din Helligånds Lys og Fred. Læg Sandhed og Kjærlighed, Renhed og Ydmyghed i vore Hjerter og i vore Tanker; læg Naade i vore Ord, læg Velsignelse til vor Gjerning, at ogsaa denne Stund maa være levet til vor egen og vore Medforløstes Salighed [,] til din Arv og Glæde, og til vor himmelske Faders Pris. Amen! (Bispinde Gislesen.)

Henriette Gislesen. Foto: Wilh. Cappelen. Source: Mission Archives[ Click for larger version ]

The following information is found on the above photo and the related registration card made by the Norwegian Mission Society Film and Photo Division:

"Henriette Gislesen (1809-1859).
[On the rear side of the photo:] "13 Kongens Gade 13 Maler Bings Gaard, ligeoverfor Athenæum [,] Christiania [.] Wilh. Cappelen Cand. pharm. & Photograf.
[On the registration card: "[...] Tidligere fru Glückstad, som ung enke ble hun gift med biskop K. Gislesen. Kjent misjonskvinne. [...] Hun stiftet kvinneforening (NMS) i Tromsø, juli 1856."

Wilhelm Peder Daniel Cappelen worked as photographer in Oslo from 1864-1868. Henriette Gislesen died in 1859. The above photo is, therefore, a reproduction of an earlier original, most likely a drawing or painting.

***

Hovedbestyrelsen, i.e. the board of govenors of the Norwegian Mission Society, prepared a circular with the items for discussion and decision making at the NMS general assembly in Bergen in 1904. Below is a transcript of relevant parts of the minutes from several meetings, found in the board protocol, including the names of the members present:

Møde i hovedbestyrelsen 29/2 1904

Frav.: Aanensen (syg)

[...]

II.            Man vedtog foreløpig følgende emner til behandling på den forestående generalforsamling:

  1. Kvinders stemmeret og valgbarhed i Det norske missionsselskab.
  2. Deling av Throndhjems kreds.
  3. [...]
  4. [...]
  5. Som opbyggeligt emne: Døden i Herren og døden uden Herren (Aab. 14,13)

[...]

IV.          Man vedtog en skrivelse til samtlige kredsbestyrelser om forhandlingsemnerne til generalforsamlingen (se II ovenfor) og indføiede i denne meddelelse om tiden for generalforsamlingens sammentræden.

[...]

I. Arnesen
G. Selmer
O. Mohr
G. Pedersen
Fr. Vølstad
I. Pedersen
S. Vedø
K. Sørvaag
/[sic]L. Dahle

---

Møde i hovedbestyrelsen 7/4 1904

Frav.: Ingen

[...]

V             Circulære til generalforsamlingen

Der var nu indløbt svar fra syv av kredsbestyrelserne på spørgsmålet om forhandlingsgjenstande til generalforsamlingen.  De var alle enige i, at de af bestyrelsen foreslåede 5 emner burde forelægges (kun i Throndhjems kreds var der ytret tvivl om hensigtsmæssigheden av det opbyggelige emne). Med hensyn til det på storthinget reiste spørgsmål om missionærers adgang til embede herhjemme, så var majoriteten i Tromsø kreds enige om, at også dette burde forelægges generalfor., medens de øvrige ikke fandt det skikket dertil, men foreslog, at hovedbestyrelsen blot skulde forhandle med kredsbestyrelserne om denne sag.
Efter dette fattede da bestyrelsen beslutning om at forelægge disse 5 tidligere refererede sp. (se møde 29/2 1904).
Man gik derpå over til behandlingen af det 1ste sp. i circulæret (kvinders stemmeret og valgbarhed) og vedtog herom, at circulærets redegjørelse i denne sag skulle omfatt følgende hovedpunkter:

  1. En gjentagelse av den rent objektive fremstilling, som indeholdtes i circulæret til kredsforsamlingerne i 1903.
  2. En kort oversigt over, hvilken stilling kredsforsamlingerne havde indtaget til dette spørgsmål.
  3. Hovedbestyrelsens forslag i sagen til generalforsamlingen, ledsaget af den fornødne motivering.

Man gik derefter over til behandling af dette 3die punkt, men rak ikke at tilendebringe den i dette møde.

I. Arnesen
O. Mohr
G. Pedersen
Fr. Vølstad
I. Pedersen
K. Sørvaag
S. Vedø
A. Aanensen
/[sic]L. Dahle

---

Møde i hovedbestyrelsen 11/4 1904

Frav.: Ingen

I              Man vedtog indledningen til circulæret til generalforsamlingen samt begyndelsen af forelægget til spørgsmål I (kvinders stemmeret og valgbarhed), der indeholdt nogle alminnelige bemerkninger om sagens historie osv. samt gjengivelsen af dette spørgsmåls forelæg for kredsforsamlingerne i 1903 og endelig et kort referat af sagens behandling ved nævnte kredsmøder.

II             Man fortsatte og afsluttede sine i tidligere møde påbegyndte forhandlinger angående de forslag man i dette spørgsmåk skulde forelægge generalforsamlingen, og enedes man om følgende:

  1. Kvinder som arbeider for Det norske missionsselskab får stemmeret til valgene i selskabets repræsentation på den måde, at de stemmer sammen med mændene i den missionsforening, inden for hvis område de har sin virksomhed.
  2. De er valgbare som deputerede til kreds- og generalforsamlinger samt til medlemmer af bestyrelserne for lokalforeningerne.

Hovedbestyrelsen havde sin opmerksomhed henvendt på, at disse forslag kunde, om de vedtages af generalforsamlingen, føre til, at både kreds- og generalforsamlingerne blev talrigere end før, men fandt det dog ikke nødvendigt allerede nu at foreslå nogen forholdsregel imod dette, da den troede det heldigst først at se, hvorledes den nye ordning i tilfælle kom til at virke. Det samme gjælder også spørgsmålet om, hvorvidt det skulde blive nødvendigt ved noget forholdstal at bestemme et maksimumstal for de kvinder, som skulle kunne vælges som deputerede til kreds- og generalforsamlinger eller indvælges som medlemmer i en bestyrelse for en lokalforening.

Det bemerkes, at hovedbestyrelsens medlem pastor Aanensen kun kunde gå med på at give kvinderne stemmeret, men ikke på at gjøre dem valgbare til deputerede eller bestyrelsesmedlemmer.

I. Arnesen
G. Selmer
O. Mohr
A. Aanensen
G. Pedersen
K. Sørvaag
Fr. Vølstad
S. Vedø
I. Pedersen
/[sic]L. Dahle

---

Møde i hovedbestyrelsen 18/4 1904 (på missionsskolen)

Frav.: Arnesen (embedsforretning)

I              Man fortsatte og avsluttede gjennomgåelsen af 1ste spørgsmål (kvinders stemmeret og valgbarhed) i hovedbestyrelsens circulære til generalforsamlingen.

[...]

G. Selmer
O. Mohr
A. Aanensen
S. Vedø
G. Pedersen
Fr. Vølstad
K. Sørvaag
I. Pedersen
/[sic]L. Dahle

---

Møde i hovedbestyrelsen 20/4 1904

Frav.: Ingen

I              Man vedtog resten af circulæret til generalforsamlingen i Bergen.

[...]

I. Arnesen
G. Selmer
O. Mohr
G. Pedersen
Fr. Vølstad
I. Pedersen
K. Sørvaag
S. Vedø
A. Aanensen
/[sic]L. Dahle

***

The printed exhibit to the 1904 NMS general assembly and the handwritten protocol are found below as PDF-files.

Published: 2013‑03‑08