Kirkebøker fra Kina er nå på Digitalarkivet

I samarbeid med Riksarkivet og Statsarkivet i Stavanger har Misjonsarkivet nå fått anledning til å publisere kirkebøker fra Kina på Digitalarkivet. Det dreier seg om 99 protokoller, som er en del av organisasjonsarkivet fra Det Norske Misjonsselskaps virksomhet i Hunan provins i perioden 1902 til 1949. Over halvparten av materialet er allerede lagt ut, og resten vil komme på plass i løpet av høsten.

Misjonærer fra Det Norske Misjonsselskap (NMS) bidro til etablering og utvikling av menigheter i Den lutherske kirken i Kina, og misjonsprestene brakte med seg rutiner for kirkebokføring basert på praksis i Den norske kirke. I alt vesentlig ligner derfor oppsettet på norske kirkebøker. De fleste registreringene er skrevet inn med kinesiske tegn, med svært god kvalitet i gjengivelsen. Etter hvert som kinesere ble utdannet og ordinert til prester, fikk de medansvar for kirkebokføringen.

Innskriving av dåp, konfirmasjon, ekteskapsinngåelser, osv. gjalt for det meste kinesiske personer, men også norske navn er å finne. For eksempel dåp av misjonærenes barn ble ført inn, og det finnes også registreringer når misjonærer giftet seg.

Se engelsk omtale av materialet på vår nettside. Misjonsarkivet kjenner ikke til at det eksisterer slike kirkebøker fra andre regioner og kirkesamfunn i Kina fra perioden før 1949 i andre arkivinstitusjoner. Regimeskiftet og etableringen av Folkerepublikken Kina i 1949 førte nemlig til at mye av dokumentasjon i lokale menigheter og kirkekontorer gikk tapt. NMS-misjonærenes beslutning om å bringe arkivmaterialet med seg ut i forbindelse med oppbruddet i 1948-49 har dermed ført til at viktige dokumenter og registre er bevart for ettertiden.

I april 1979 fullførte misjonsprest Anders Tangeraas (1902-2000) en katalog over NMS-materialet fra Kina. Nå er denne katalogen lagt inn i arkivdatabasen ASTA ved Misjonsarkivet.

Det var naturlig for Misjonsarkivet å henvende seg til Arkivverket for å få assistanse til skanning, loggføring og publisering. På Riksarkivet har vi samarbeid med Svein Warberg og Kristian Hunskaar med tanke på tilretteleggingen for publisering på Digitalarkivet. Ved Statsarkivet i Stavanger sørget tidligere statsarkivar Sigve Gramstad for tilrettelegging, og arkivar Jogeir Aartun har gjennomført skanning og bidrar med indeksering. Arkivverket har også bidratt med juridisk kompetanse slik at publiseringen følger gjeldende retningslinjer og praksis for norske kirkebøker. Noen få kategorier opplysninger i kirkebøkene er derfor skjermet inntil de kommer til fastsatt alder.

Kirkebøkene har dokumentasjonsverdi for alle som er omtalt i protokollene og for deres etterkommere. Det er grunn til å tro at materialet vil bli til nytte for mange i Kina og i kinesiske miljøer ellers i verden. Slektsgranskere og forskere vil også kunne bruke opplysningene.

En finner kirkebøkene på http://www.arkivverket.no/URN:kb_read >> [Velg fylke: Utlandet] >> Skannede kirkebøker.

Publisert: 2013‑10‑15