"Missionsuken 1918 i Randeberg"

The library at School of Mission and Theology recently received some old books from Svein Nybø, Randaberg. In one of the books a card was found, containing the invitation to a week of devotional meetings for the Norwegian Missionary Society in Randaberg 1918.

Misjonshøgskolens bibliotek fikk nylig inn noen eldre bøker fra Svein Nybø, Randaberg. I en av bøkene dukket det opp et invitasjonskort til Det Norske Misjonsselskaps møteuke i Randaberg 1918.

The program has a variety of topics for the meetings from Sunday 17 November until Sunday 24 November. Among the speakers are ordained missionaries, local pastors, and school principals. The names of those opening and closing the meetings are also mentioned. On the second page a verse from a Christian poem is printed.

Programmet for møteuken har stor variasjon i tema for de enkelte dagene fra søndag 17. november til søndag 24. november. Blant talerne finner vi misjonsprester, menighetsprester og skolebestyrere. Også navnene på dem som har åpning og avslutning av møtene er nevnt. På den andre siden av kortet står det et vers med kristent innhold.

Invitation card, page 1. Scanned 2009-02-09
Invitation card, page 2. Scanned 2009-02-09
Published: 2009‑02‑09