Peter Andreas Gotfred Petersen: "Seks år på Madagaskar - erindringer og oplevelser" anno 1904

The handwritten memoirs by Peter Andreas Gotfred Petersen from his six years in Madagascar is a valuable document in the collection at the Mission Archives. A full presentation is available here at our website.Misjonsprest Peter Andreas Gotfred Petersen (1864-1950) fra Mandal gjorde tjeneste på Madagaskar i årene 1893-1900. Etter avsluttet tjeneste i NMS utvandret han i 1902 til USA, hvor han gjorde tjeneste som prest i norsk-amerikanske lutherske menigheter fram til 1921. Mens han var i byen Flaxton i Nord-Dakota, skrev han ned memoarer fra misjonærårene. Hans håndskrevne bok på omtrent 140 sider har et forord som er datert "februar 1904".

Photo: Kørner, Stavanger. Source: NMS Archives.[ Click for larger version ]

Gotfred Petersen vendte tilbake til Norge i 1921, og fram til 1930 var han prest i menigheter i Den norske kirke.

På innsiden bokomslaget har han skrevet følgende, datert 1947:

"Disse erindringer og oplevelser nedskrevet for noen og førti år siden kunne muligens finne en beskjeden plass i Misjonsskolens bibliotek. Mandal 9-1-47. G.P."

For en tid tilbake ble så boken overført til det historiske arkivet ved Misjonshøgskolen. Her er den benyttet av flere forskere og studenter.

Nå har Per Skjæveland (f. 1936) og Sigrun Løvdal Skjæveland (f. 1940), pensjonerte Madagaskar-misjonærer (NMS), gjort en frivillig innsats med hhv. avskrift og korrekturlesning av Petersens memoarer.

Den komplette teksten er nå tilgjengelig her på vår nettside, i form av en PDF-fil, basert på Skjævelands oppsett. Han har anmerket alle sidetall i originalen, samt anvendt de markeringer som finnes der (så som skillelinjer, fotnoter, understrekninger, m.v.). Vi gjør oppmerksom på at manuskriptet er tilgjengelig for lesning og forskning. Det må ikke brukes til kommersielle formål uten tillatelse fra oss.

Et bilde av første tekstside gir levende inntrykk fra utreisen i 1893.

Petersen, G.: Erindringer, s.1. Digitalt bilde. Kilde NMS-Arkiv, Madagaskar-arkivet, boks 38, legg 3.[ Click for larger version ]

Plansjer fra de to siste sidene, som ikke i sin helhet er med i avskriften:

"Vestkystmissionærer i aarene 1874-1904." Plansje på nest siste side i boken.[ Click for larger version ]
"Grafisk fremstillet forholdet: nye udsendelser af missionærer, men antallet kun langsomt voksende." Plansje på siste side i boken.
Published: 2008‑02‑06