Om Misjonsarkivet

Misjonsarkivet har en unik samling av arkivmateriale med utgangspunkt i kristent misjonsarbeids historie. I tillegg til dokumenter relatert til Det Norske Misjonsselskap (NMS) og alle dets tilhørende virksomheter, har vi også materiale fra andre organisasjoner og enkeltpersoner.

Med tanke på at mange av arkivets brukere holder til i utlandet er hovedmengden av Misjonsarkivets nettsider på engelsk, men noen elementer blir også presentert på norsk og til dels på fransk.

Omfanget og verdien av Misjonsarkivets materiale har vakt offentlig oppmerksomhet i Norge. Siden annet halvår 2005 har Misjonsarkivet mottatt årlig bidrag i statsbudsjettet. Bevilgningen er en del av budsjettet for Kulturdepartementet. Misjonsarkivet sender en årlig budsjettsøknad til departementet, med rapport fra virksomheten, statistikk, oversikt og planer på kort og lang sikt, samt regnskapsrapporter.

Vår beholdning omfatter skrevne og trykte dokumenter, mikrofilm, fotografier, filmer, videoer og lydbånd. De eldste objektene ble produsert på 1820-tallet, som var en aktiv periode som markerte økt interesse og satsing på misjonsarbeid også i utlandet. Mange av våre dokumenter gjenspeiler denne interessen i form av dagbøker, brevsamlinger og fotoalbum. Slikt materiale kan være av spesiell interesse for slektsgranskere og studier av familiehistorie i Norge og utlandet.

Den overordnede målsettingen for Misjonsarkivet er å samle inn og bevare den type materiale som er nevnt ovenfor og gjøre det tilgjengelig for brukere. Vår katalogisering benytter nå programvaren ASTA, som er hovedverktøyet for offentlige og private arkivdepoter i Norge. For tiden er noen av våre kataloger tilgjengelige på Samkatalogen for privatarkiv. Etter lanseringen av den felles nasjonale Arkivportalen, vil Misjonsarkivet fra og med 2011 overføre sine kataloger dit. Misjonsarkivet er også omtalt på det nasjonale nettstedet Kulturnett.

Mer enn 80 trykte kataloger er tilgjengelige for våre brukere.

Vårt arkivdepot har sine lokaler i fire rom i underetasjen i hovedbygget ved MHS. Der er også vår lesesal. Originaldokumenter fra våre samlinger er i prinsippet bare tilgjengelig i våre lokaler.

Misjonsarkivet er en seksjon ved MHS, som i sin helhet er eid av NMS. Se et avgrenset organisasjonskart.